Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

công khai các khoản thu năm học 2023-2024

  UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU
NĂM HỌC 2023-2024
 
 
   
 
   
    Căn cứ Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
    Công  văn số 1656/UBND-GDĐT  ngày  08/9/2023   của UBND   huyện Đan Phượng về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024.
   Thực hiện công văn số 583/GDĐT ngày 08/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác thu chi năm học 2023-2024,
       Căn cứ vào dự toán, kế hoạch của nhà trường và bản thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh về các khoản thu năm học 2020-2021:
       Trường mầm non Liên Trung công khai các khoản thu năm học 2023-2024 như sau:
TT Nội dung Đơn vị tính Mức thu Ghi chú
I  Khoản thu theo quy định      
1 Học phí đ/hs/tháng        100,000  
II Khoản thu thỏa thuận       
1 Thu nước uống tinh khiết cho học sinh đ/hs/tháng          12,000  
2 Tiền ăn đ/hs/ngày          23,000  
3 Chăm sóc bán trú  đ/hs/tháng        150,000  
4 Trang thiết bị phục vụ bán trú đ/hs/năm học        150,000  
5 Thu học phẩm  đ/hs/năm học        150,000  
6 Điện điều hòa (tháng 9, 10/2023 - 4,5/2024) đ/hs/tháng          25,000  
         
 
  TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS   HIỆU TRƯỞNG
  NHÀ TRƯỜNG      
         
         
         
  Nguyễn Thị Xuyến   Nguyễn Thị Hương