Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

công văn thẩm định hồ sơ thăng hạng CDNN giáo viên MN hạng III lên hạng II

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
 
 
 

Số:         /UBND-NV
V/v thẩm định, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 
 

Đan Phượng, ngày      tháng      năm 2023
 
 
Kính gửi:  
- Trung tâm GDNN- GDTX huyện;
 
  - Các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập thuộc huyện;
 
Thực hiện Công văn số 3277/SNV-CCVC ngày 02/11/2023 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc thẩm định, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Công văn số 1783/SNV-CCVC về việc hướng dẫn tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên mầm non, phổ thông công lập;
 UBND huyện giao các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Việc triển khai văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ
Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện nghiên cứu triển khai và thông báo công khai văn bản hướng dẫn số 3277/SNV-CCVC ngày 02/11/2023 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đến viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (gửi kèm văn bản này).
2. Rà soát, lập hồ sơ viên chức đăng ký dự thăng hạng
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện căn cứ: Vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức giáo viên, xác định nhu cầu bố trí giáo viên theo chức danh nghề nghiệp năm 2023 và đề xuất chỉ tiêu thăng hạng CDNN;
Rà soát đối tượng, các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng và điều kiện thực tế tại đơn vị lập hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên đảm bảo theo yêu cầu;
Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đăng ký dự thăng hạng với sự tham gia của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ chuyên môn, đại diện các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;
* Hồ sơ đề nghị đăng ký dự thăng hạng của đơn vị gồm:
+ Công văn đề nghị đăng ký dự thăng hạng;
+ Danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký dự thăng hạng (trên cơ sở Danh sách giáo viên đã đăng ký thăng hạng theo Công văn số 1349/UBND-NV ngày 28/7/2023 của UBND huyện Đan Phượng) và xác xác nhận các tiêu chí, điều kiện xét thăng hạng theo Phụ lục.
(Có Phụ lục từng cấp học gửi kèm)
 * Hồ sơ cá nhân đăng ký dự thăng hạng sắp sếp thứ tự tài liệu hồ sơ và chấm điểm sơ bộ hồ sơ theo yêu cầu như sau:
- Thành phần thuộc nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng (20 điểm): Bao gồm các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của hạng đăng ký dự xét.
- Thành phần thuộc nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (80 điểm) bao gồm các minh chứng sau:
+ Biên bản cuộc họp ghi ý kiến nhận xét, đánh giá từng tiêu chí có xác nhận của hiệu trưởng; các minh chứng khác (nếu có) thể hiện việc đáp ứng tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để có thể đảm nhận nhiệm vụ của hạng dự xét như các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, quyết định, bằng khen, giấy khen, đề tài, đề án hoặc sản phẩm được ứng dụng trong giáo dục, giảng dạy học sinh và tài liệu có liên quan: 45 điểm;
+ Minh chứng về các danh hiệu thi đua, khen thưởng, các danh hiệu giáo viên giỏi theo yêu cầu của hạng đăng ký dự xét: 20 điểm;
+ Minh chứng về thời gian giữ hạng CDNN thấp hơn liền kề (bao gồm cả thời gian giữ hạng tương đương theo quy định) theo yêu cầu của hạng đăng ký dự xét: 15 điểm.
3. Tổ chức thực hiện
  - Giao Phòng Nội vụ là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND huyện thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đăng ký dự thăng hạng của huyện; Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đơn vị có liên quan thực hiện việc thẩm định, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên mầm non, phổ thông công lập thuộc huyện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.
- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị giáo dục trực thuộc cung cấp các minh chứng chấm điểm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên dự thăng hạng; rà soát, lập danh sách cử nhân sự tham gia Tổ thẩm định của huyện;
- Giao thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục có viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chịu trách nhiệm toàn diện về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng CDNN giáo viên; chịu trách nhiệm lưu giữ, bảo quản hồ sơ thăng hạng CDNN giáo viên theo quy định và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc xét duyệt tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng giáo viên.
- Các đơn vị triển khai rà soát thẩm định danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng lập danh sách theo Biểu mẫu gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 17h00 ngày 09/11/2023.. Đồng thời, gửi bản mềm về địa chỉ mail công vụ: pnv_danphuong@hanoi.gov.vn. Sau thời điểm nêu trên, các đơn vị không gửi báo cáo thì coi như không có viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng.
  - Từ ngày 10/11/2023 đến ngày 13/11/2023: Tổ thẩm định của huyện tiến hành thẩm định và báo cáo UBND huyện danh sách đủ điều kiện đăng ký dự thăng hạng giáo viên năm 2023.
- Từ ngày 14/11/2023 đến 17h00 ngày 15/11/2023: UBND huyện tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, giải quyết theo thẩm quyền./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NV.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Đào Thị Hồng

tải file gốc: Tại đây!