Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

thông báo mời thầu cung ứng thực phẩm, sữa, nước uống, gas năm học 2023-2024

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
TRƯỜNG MN LIÊN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 101/TB-MNLT Liên Trung, ngày 03 tháng 8 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Mời đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm, sữa bột,  gas,
nước uống tinh khiết cho trường mầm non Liên Trung năm học 2023-2024
 

Căn cứ vào Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;
   Căn cứ Công văn của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2023-2024 và Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2023-2024.
Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức bán trú cho trẻ, trường mầm non Liên Trung thông báo: Mời các đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm, sữa bột, gas, nước uống tinh khiết đảm bảo các điều kiện theo bảng tiêu chí (đính kèm) tham gia cung ứng cho trường mầm non Liên Trung năm học 2023-2024 cụ thể:
- Thành phần hồ sơ: (Hồ sơ tham gia của các đơn vị cung cấp lương thực,thực phẩm: sữa bột, gas, nước uống đóng chai, lương thực, thực phẩm tươi sống căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn….... đính kèm).
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/8/2023 đến17h00 ngày 24/8/2023
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trường mầm non Liên Trung
+ Địa chỉ: Cụm 2, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
+ Điện thoại liên hệ: 024.33.255.393
Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ và thẩm định của đơn vị, nhà trường sẽ tổ chức họp lựa chọn đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, sữa bột, gas, nước uống tinh khiết đảm bảo các điều kiện, phù hợp với đặc điểm của nhà trường, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để hợp tác.
Nhà trường sẽ thông báo kết quả đến đơn vị được cung cấp lương thực, thực phẩm thông tin công khai tại bảng tin của nhà trường (hoặc trang Web của nhà trường mamnonlientrung.edu.vn).
Trân trọng thông báo!
  HIỆU TRƯỞNG
 
Nguyễn Thị Hương

Biểu: 1.  Tiêu chí đánh giá cơ sở đủ điều kiện cung cấp thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
(Kèm theo Thông báo số 100/TB-MNLT ngày 03 tháng 8  năm 2023 của trường mầm non Liên Trung)
TT Tiêu chí Nội dung yêu cầu Văn bản kèm theo Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ sơ năng lực
1.1. Đơn đăng ký cung cấp thực phẩm
- Xác định rõ: địa chỉ hoạt động; danh mục loại hình đăng ký tham gia cung cấp; năng lực, kinh nghiệm cung cấp.
-  Có cam kết các nội dung:
+  Cung cấp thực phẩm đảm bảo ATTP theo quy định.
+ Thực hiện đúng quy định về đảm bảo ATTP trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm.
+ Đảm bảo địa điểm sản xuất/kinh doanh và nguồn gốc thực phẩm như hồ sơ đã đăng ký.
 
Đơn đăng ký cung cấp thực phẩm
(ký đóng dấu công ty).
 
1.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của Pháp luật. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và bản chính để đối chiếu.  
1.3. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (với đơn vị có Giấy đăng ký kinh doanh)  Do cơ quan có thẩm quyền cấp, phù hợp với nội dung đăng ký dịch vụ tham gia cung cấp thực phẩm hoặc Bản cam kết (với hộ kinh doanh nhỏ lẻ) có xác nhận của chính quyền địa phương.  
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và bản chính để đối chiếu.
 
1.4. Trụ sở làm việc:
Đúng với địa điểm tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ của hộ ký cam kết.
   
    1.5. Báo cáo năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, sơ chế, chế biến.    
2  
 
 
 
Đối với các mặt hàng thực phẩm cung cấp
2.1. Yêu cầu đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật:
 
a) Đối với các cơ sở trực tiếp giết mổ, nhập khẩu:
 
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP(ưu tiên đơn vị Có Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000), GCN vệ sinh thú y phù hợp với nội dung đăng ký do các cơ quan có thẩm quyền cấp; Đề án bảo vệ môi trường.
- Hồ sơ của đơn vị cung cấp thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật(đối với những thực phẩm nhập khẩu).
+ Phiếu giao nhận, hóa đơn thanh toán
+ GCN kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ngoài tỉnh.
+ Bản sảo có chứng thực hoặc bản sao và bản chính để đối chiếu.
 
b) Đối với các cơ sở không trực tiếp giết mổ, nhập khẩu: - Phải có hợp đồng mua bán “một cấp” hoặc trực tiếp với các nhà máy, cơ sở giết mổ, kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP.
- Phiếu giao nhận, hóa đơn thanh toán kèm theo.
 
2.2. Yêu cầu đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật:
a)Đối với các cơ sở trực tiếp sản xuất:
   
Đối với các hộ có Đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP sản xuất rau an toàn (Ưu tiên  Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, VietGAP, VietGAHP),:
 
 
Đối với hộ ký cam kết - Bản cam kết trồng rau an toàn có xác nhận của chính quyền địa phương theo đúng mẫu quy định.
- Phiếu xét nghiệm mẫu đất, nước.
 
b) Đối với các cơ sở không trực tiếp sản xuất: - Phải có hợp đồng mua bán một cấp với các cơ sở sản xuất; có GCN đủ điều kiện sản xuất rau an toàn do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bản cam kết có xác nhận của chính quyền địa phương theo đúng mẫu quy định.  
2.3. Yêu cầu với thực phẩm ăn ngay hoặc đã qua chế biến không bao gói sẵn hoặc bao gói đơn giản (bún tươi, bánh phở tươi, giò, chả..):
a)Đối với các cơ sở trực tiếp sản xuất
* Sản phẩm nông nghiệp(Giò, chả…)
 
 
 
* Đối với sản phẩm công thương
(Bún tươi, bánh phở…)
- Hồ sơ của đơn vị cung cấp thực phẩm ăn ngay hoặc đã qua chế biến không bao gói sẵn hoặc bao gói đơn giẩn.
-  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP(ưu tiên Giấy chứng nhận GMP, HACCP,  ISO 22000),.
- Kết quả Xét nghiệm định kỳ sản phẩm còn hạn(bản sao có chứng thực hoặc bản sao và bản chính để đối chiếu).
- Phiếu giao nhận, hóa đơn thanh toán
 
b) Đối với các cơ sở không trực tiếp sản xuất: - Phải có hợp đồng mua bán “một cấp” với các cơ sở sản xuất; có GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Xét nghiệm định kỳ sản phẩm.
 
2.4. Yêu cầu đối với cơ sở thực phẩm bao gói sẵn (sữa, nước uống đóng chai, bánh dinh dưỡng..)
 
a) Đối với các cơ sở trực tiếp sản xuất:
 
Lĩnh vực Y tế(Nước uống đóng bình):
- Giấy đăng ký kinh doanh
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
- Phiếu xét nghiệm nước định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.
- Bản tự công bố sản phẩm của nhà cung cấp.
Lĩnh vực Kinh tế ( Sữa, bánh…)
- Hồ sơ của đơn vị cung cấp thực phẩm bao gói sẵn.
- Kết quả xét nghiệm định kỳ sản phẩm còn hạn.
- Bản tự công bố sản phẩm
- Phiếu giao nhận, hóa đơn thanh toán.
- Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP do các cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Giấy tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm theo quy định
- Kết quả xét nghiệm định kỳ sản phẩm…
 
b) Đối với các cơ sở không trực tiếp sản xuất
 
- Phải có hợp đồng mua bán “một cấp” với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có:
- GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (hoặc các GCN tương đương) phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Hồ sơ sản phẩm: Bản tự công bố sản phẩm /xác nhận công bố hợp quy/xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP/Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định;
- Kết quả xét nghiệm định kỳ sản phẩm…
 
2.5. Yêu cầu đối với gạo, lương thực, hàng khô, nước mắm, dầu ăn và các loại gia vị khác:
 
a) Đối với các cơ sở trực tiếp sản xuất, chế biến:
 
- Hồ sơ của đơn vị cung cấp gạo, lương thực, hàng khô, nước mắm, gia vị.
- Kết quả xét nghiệm định kỳ sản phẩm còn hạn.
- Bản tự công bố sản phẩm
- Phiếu giao nhận, hóa đơn thanh toán.
+ Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000(nếu có)
+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/bản cam kết có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Bản tự công bố sản phẩm/xác nhận công bố hợp quy/Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định, kết quả xét nghiệm định kỳ sản phẩm…
 
    b) Đối với các cơ sở không trực tiếp sản xuất chế biến - Phải có hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất có GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP/cam kết ATTP phù hợp do các cơ quan có thẩm quyền cấp.  
3 Điều kiện con người  - Phải được khám sức khỏe và được cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
- Phải có kiến thức về ATTP
- Phải tuân thủ thực hành vệ sinh cá nhân.
- Giấy khám sức khỏe định kỳ theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển
- Danh sách chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển có kiến thức về ATTP được chủ cơ sở xác nhận.
 
 
 tải file gốc tại đây