Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN THÁNG 9

TRƯỜNG MN LIÊN TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
* Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
Tháng: 9 /2023
 
 
STT Họ và tên Chức vụ Tự nhận mức xếp loại Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền Lý do thay đổi mức xếp loại(nếu có)
Trường MN Liên Trung
1 Hoàng Hải Quân Nhân viên Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
2 Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)    
3 Nguyễn T. Thanh Hương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
 
4 Nguyễn Thị Kim Lan Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
5 Nguyễn Thị Đào Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
6 Vũ Thị Điệp Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
7 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
8 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
9 Hoàng Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
10 Nguyễn Thị Bích Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
11 Cao Thị Huế Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
12 Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
13 Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
 
14 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
15 Cao Thị Loan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
16 Nguyễn Thị Lộc Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
17 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
18 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
19 Hoàng Thị Thúy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
20 Nguyễn Thị Minh Thúy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 91
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
 
21 Nguyễn Thị Thu Thương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
22 Hoàng Thanh Tuyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
 
23 Lê Thị Tuyển Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
24 Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
25 Hoàng Thị Vinh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
 
26 Nguyễn Thị Thu Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
 
27 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
28 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
29 Thái Thị Phấn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
30 Hoàng Thị Vân Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
31 Trịnh Thị Hường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
32 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
33 Nguyễn Thị Bích Hường văn thư Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
34 Nguyễn Thị Hường kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
35 Trần Thị Điệp Y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
36 Hoàng Thị Hiên Nhân viên nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
37 Uông Thị Hường Nhân viên nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
38 Nguyễn Thị Phương Loan Nhân viên nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
39 Nguyễn Thị Tú Nhân viên nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
40 Bàn Thị Hoài Nhân viên nấu ăn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
 
41 Nguyễn Thị Thu Nhân viên nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
42 Nguyễn Quang Linh Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
 
43 Nguyễn Văn Thuấn Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
44 Nguyễn Thị Lan Hương Nhân viên nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
45 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
 
 
 
 
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
  ( Ký tên, đóng dấu)
 

Tin tức liên quan

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRUNG KHAI MẠC HỘI GIẢNG- HỘI NUÔI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Ngày: 07/11/2022 9:50:30 SA.

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRUNG KHAI MẠC HỘI GIẢNG- HỘI NUÔI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

🌺Thực hiện nhiệm vụ năm học, sáng nay, trường MN Liên Trung đã khai mạc Hội Giảng- Hội nuôi chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11

Xem thêm
Trường Mầm non Liên Trung tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao Năm học 2022-2023 Ngày: 18/10/2022 4:07:27 SA.

Trường Mầm non Liên Trung tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao Năm học 2022-2023

Nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Liên Trung , đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”, chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trường mầm non Liên Trung phối hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức “Ngày hội văn hoá, thể thao” năm học 2022- 2023. Đây cũng là dịp để nâng cao tình đoàn kết, giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau; tạo điều kiện để phát huy năng khiếu, nâng cao sức khoẻ cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Xem thêm