Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2023-2024

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
TRƯỜNG MN LIÊN TRUNG
Số: 157/QĐ-MNLT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Liên Trung, ngày 06 tháng 10 năm 2023
QUYT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội các khoản ngoài ngân sách
 Năm học 2023 - 2024
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRUNG
 
Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2023- 2024;;
Căn cứ Quyết định số 51/201/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thu - sử dụng các khoản thu khác trong các CSGD phổ thông công lập của thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
Căn cứ công văn số 3198/SGDĐT- KHTC ngày 31/8/2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2023 - 2024;
Căn cứ công văn số 1656/UBND-GDĐT ngày 08/9/2023 của UBND huyện Đan Phượng về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi  năm học 2023 - 2024;
Căn cứ công văn số 583/GDĐT ngày 08/09/2023 của Phòng giáo dục và đạo tạo huyện Đan Phượng về việc thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ các khoản ngoài ngân sách năm học 2023 - 2024 của Trường mầm non Liên Trung năm 2023 (Đính kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023). Quy chế được áp dụng kể từ ngày 01/09/2023.
Điều 2. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Chủ tịch công đoàn Trường tổ chức triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng quy định của luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Quy chế này được sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi hoặc có những yêu cầu khác.
Điều 3. Thủ trưởng cơ quan, bộ phận kế toán, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Liên Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- KBNN;
- Kế toán;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
TRƯỜNG MN LIÊN TRUNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Liên Trung, ngày     tháng 10 năm 2023
  QUY CHẾ
Chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024 các khoản ngoài ngân sách
Ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-MNLT ngày 06 tháng 10 năm 2023
của Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Trung)
 
 
 
 

CHƯƠNG I
Những quy đinh chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ chi tiêu hành chính, tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu nội bộ trong nhà trường.
Sau khi thảo luận trong Ban giám hiệu, hội đồng nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường quyết định một số khoản chi thường xuyên cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do nhà nước ban hành phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
2. Tất cả các cá nhân, đoàn thể, tập thể có liên quan đến hoạt động của nhà trường đều thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này.
Điều 2. Mục đích thực  hiện quy chế chi tiêu trong nhà trường.
1. Thực hiện chế độ chi tiêu hành chính, tiêu chuẩn, định mức, và chế độ chi tiêu nội bộ, nhằm thực hiện phương châm “Đảm bảo hoạt động thường xuyên phù hợp với hoạt động đặc thù của nhà trường, tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả”.
2. Phát huy quyền chủ động tài chính trong nhà trường, tạo điều kiện xây dựng nhà trường phát triển.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chế độ chi tiêu hành chính trong nhà trường.
1. Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhà trường trong việc chi tiêu hành chính đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc thu chi tài chính .
2. Thực hiện chế độ chi tiêu hành chính, tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu nội bộ phải tuân theo đúng pháp luật, quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ.
3. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng quyền chủ động tài chính, chi tiêu hành chính không đúng quy định của nhà nước làm ảnh hưởng đến hoạt động và sự phát triển của nhà trường.
CHƯƠNG II
Trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường
Điều 4. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
1. Hiệu trưởng phụ trách chung, quản lý chỉ đạo các hoạt động của nhà trường. Điều hành toàn bộ hoạt động tài chính của nhà trường, chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các hoạt động tài chính của nhà trường.
2. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với CBGVNV và học sinh toàn trường. Công khai các khoản thu chi của nhà trường theo đúng quy định.
3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi tiêu tài chính của nhà trường.
4. Chủ động xây dựng kế hoạch, theo dõi, giám sát toàn bộ cơ sở vật chất trong nhà trường, đảm bảo an toàn cho cô và trẻ, đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong phạm vi nhà trường, giúp cho các hoạt động của nhà trường ngày một phát triển.
Điều 5. Trách nhiệm của Phó hiệu trưởng.
1. Phó hiệu trưởng là người tham mưu, giúp hiệu trưởng trong việc quản lý điều hành nhà trường và những công việc được giao đúng chức năng, chịu trách nhiệm trước những công việc được giao, nhằm đưa sự phát triển của nhà trường đi lên.
2. Điều hành có hiệu quả và chịu trách nhiệm trước cấp trên và Hiệu trưởng về chuyên môn, nghiệp vụ của phần việc mình phụ trách.
3. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, thường xuyên kiểm tra đánh giá, báo cáo với Hiệu trưởng các hoạt động mình phụ trách.
4. Đóng góp ý kiến về chế độ chi tiêu hành chính, tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu nội bộ nhà trường .
Điều 6. Trách nhiệm của kế toán.
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng, giúp Hiệu trưởng tổ chức điều hành thu chi tài chính, tài sản của nhà trường đảm bảo theo đúng nguyên tắc và có hiệu quả .
2. Quản lý hồ sơ, chứng từ tài chính, hồ sơ chứng từ hợp lệ, rõ ràng, đúng nguyên tắc tài chính, cập nhật số liệu thường xuyên, đầy đủ, đúng nguyên tắc tài chính.
3. Đảm bảo chi trả đúng chính sách quy định.
4. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về nguyên tắc, chế độ chi tiêu tài chính và tài sản của nhà trường.
Điều 7. Trách nhiệm của thủ quỹ.
1. Quản lý tiền mặt của nhà trường, kiểm kê quỹ hàng tháng đầy đủ.
2. Thu tiền, chi tiền ra khi có chữ  ký duyệt chi tạm ứng của Hiệu trưởng.
3. Phiếu thu và chi phải có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan .
Điều 8. Trách nhiệm của giáo viên:
1. Nhắc nhở phụ huynh học sinh đóng tiền học phí, chăm sóc bán trú, thứ 7,  tiền ăn theo quy định và đúng thời gian quy định.
2. Đóng góp ý kiến về chế độ chi tiêu hành chính, tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu nội bộ nhà trường.
Điều 9. Trách nhiệm của nhân viên nhà bếp
1. Nhận, bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng và độ tươi mới của thực phẩm.
2. Chế biến món ăn theo thực đơn được phân công, đảm bảo đúng công thức chế biến, định mức tiêu hao và vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Kiểm tra lại món ăn đã làm trước khi chia thức ăn, cơm, canh cho trẻ.
4. Các công việc khác: Theo sự phân công của Lãnh đạo
Điều 10.  Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ
1. Thường trực tại cổng chính 24/24h để hướng dẫn khách đến liên hệ công tác nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định khi đến trường, nhắc nhở phụ huynh để xe đúng nơi quy định khi đưa, đón trẻ.
2. Thường xuyên tuần tra bao quát toàn khu vực trong phạm vi quản lý của trường, ngăn chặn người ngoài vào trường khi không có yêu cầu công tác, giám sát, kiểm tra người mang tài sản của trường ra cơ khỏi cơ quan (khi có nghi ngờ)
3. Quản lý chìa khóa các phòng học, mở và đóng cửa ra vào, cửa phòng học đúng nơi quy định theo giờ theo yêu cầu giảng dạy và học tập.
4. Tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ cho các kỳ thi tổ chức trong năm học.
CHƯƠNG III
Thực hiện chế độ chi tiêu hành chính tiêu chuẩn,
định mức và chế độ chi tiêu nội bộ
Điều 11. Chế độ chi tiêu hành chính, tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu nội bộ trong phạm vi hạn mức kinh phí hàng năm.
1. Tiền chăm sóc bán trú: Bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ công tác bán trú.
Tiền chăm sóc bán trú:  339 cháu x 150.000đ x 9 tháng  = 457.650.000đ
(Tính bình quân số cháu đi 9 tháng nếu có phát sinh tăng giảm cháu thì chia lương theo số cháu thực tế )
- Chi 100% bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác bán trú:  457.650.000đ
STT Chức vụ Số lượng Số tiền/tháng/ người Số tiền 1 tháng Số tiền 9 tháng
1 BGH 3 1.132.000 3.396.000 30.564.000
2 Giáo viên 31 1.132.000 35.092.000 315.828.000
3 Nhân viên nuôi dưỡng 7 1.125.000 7.875.000 70.875.000
4 NV Kế toán, y tế, văn thư 3 1.125.000 3.375.000 30.375.000
5 NV bảo vệ 3 373.000 1.110.000 9.990.000
  Cộng 47     457.632.000
            Dư: 18.000đ
Trong đó: 
- Chia định mức ngày công BGH: 51.500 đ/ngày bán trú
- Chia định mức ngày công giáo viên: 51.500 đ/ngày bán trú
- Chia định mức ngày công cô nuôi: 51.100 đ/ngày bán trú
- Chia định mức ngày công kế toán, y tế, văn thư, bảo vệ: 51.000d/ngày bán trú
- Chia định mức ngày công  bảo vệ: 50.000d/ngày bán trú
Điều 12. Chế độ chi tiêu hành chính, tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu nội bộ trong phạm vi nguồn thu tại đơn vị.
1. Từ nguồn thu của đơn vị
*Nguồn thu học phí:
Tổng số : 339 hs x 100.000đ/ tháng x 9 tháng = 305.100.000đ
* Chi:  305.100.000đ
* 40% để lại thực hiện cải cách tiền lương: 122.040.000đ
* 60% còn lại dùng để chi: 183.060.000đ
+ Chi mua sắm, sửa chữa nhỏ trong và ngoài lớp học: 61.020.000đ
- Thay vòi nước, bệ, ống nước, nền nhà các nhóm, lớp      = 12.000.000đ
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hút mùi nhà bếp              =  5.000.000đ
- Bảo dưỡng, sửa chữa tủ hấp khăn, tủ hấp cơm, bếp ga    = 6.000.000đ
- Bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng các nhóm, lớp  học     = 13.000.000đ
- Thay thế hệ thông lọc nước, bể lọc…….                            = 13.000.000đ
- Làm biểu bảng các loại.. ..                                                 = 12.020.000đ
+ Chi hoạt động thường xuyên , tăng cường CSVC phục vụ giảng dạy và học tập…. 122.040.000đ
- May áo đồng phục cho ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên văn phòng                                     = 11.700.000đ
(39 giáo viên x 150.000đ x 2 áo cộc = 11.700.000; )
- Hỗ trợ kinh phí sang Chi bộ, Chi đoàn                              = 5.000.000đ
- Hỗ trợ thư ký nhà trường 100.000đ x 9 tháng                     = 900.000đ
- Hỗ trợ cho đội phụ trách công nghệ thông tin: 300.000đ/ tháng x 9 tháng x 2.700.000đ
- Hỗ trợ nhân viên không có phụ cấp ngành: (kế toán, văn thư, nhân viên nuôi dưỡng, bảo vệ) 12 người x 300.000đ x 9 tháng                     = 32.400.000đ
- Chi khám sức khỏe, cán bộ, giáo viên, nhân viên               =  8.000.000đ
- Mua văn phòng phẩm giấy, bút, sổ…                                 = 8.000.000đ
- Mua đồ dùng trang trí gồm đề can, xốp màu …..               = 7.000.000đ
- Mua đồ dùng văn phòng….                                               =  8.000.000đ
- Đổ mực máy in, thay trống, bão dưỡng…                         = 6.500.000đ
- Photo văn bản tài liệu chuyên môn…                                 = 4.100.000đ
- Chi tiếp khách                                                                     = 4.000.000đ
- Mua bổ sung cây cảnh, đất, lân…..                                    = 7.000.000đ
- Mua đồ dùng học liệu Montessori, Steam, chuyên môn… = 16.740.000đ
* Tuỳ theo phát sinh thực tế, được sự nhất trí của Hiệu trưởng nhà trường để chi các hoạt động trên, theo nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và hạch toán vào các mục tương ứng.
Các khoản chi thuộc nguồn thu học phí nếu thiếu có thể chuyển sang chi tại các nguồn thu khác.
2. Các khoản thu hộ, chi hộ tuỳe theo từng công việc mà hạch toán vào sổ kế toán theo quy định
2.1. Trang thiết bị phục vụ bán trú:
* Dự thu: 339 cháu x 150.000đ = 50.850.000 đ
* Dự chi: 50.850.000 đ
Trang bị cơ sở vật chất cho bán trú mua đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường như: Chăn, chiếu, gối, khăn mặt, khăn lau tay, khăn lau bàn, cốc uống nước, khay chia sữa, chia cơm, thìa, xô, chậu, , mua dao, thớt, … (có bảng kê kèm theo).
TT Nội dung ĐVT SL Đơn giá Thành tiền  
1 Giường ( nhà trẻ ) Chiếc 50 400.000 20.000.000  
2 Gối Chiếc 300 33.000 9.900.000  
3 Yếm Chiếc 80 20.000 1.600.000  
4 Dao Chiếc 7 100.000 700.000  
5 Bát inox ( ăn cơm Chiếc 110 20.000 2.200.000  
6 Bát inox ( đựng canh Chiếc 60 40.000 2.400.000  
7 Thìa Chiếc 120 5.000 600.000  
8 Khay phíp trắng Chiếc 20 55.000 1.100.000  
9 Đĩa phip trắng Chiếc 28 25.000 700.000  
10 Đĩa gấu Chiếc 26 25.000 650.000  
11 Chiếu cói Chiếc 32 150.000 4.800.000  
12 Khaăn lau mặt Chiếc 400 9.500 3.800.000  
13 Khăn lau miệng Chiếc 400 6.000 2.400.000  
  Tổng     50.850.000
                   
Bằng chữ : Năm mươi triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn ./.
2.2. Học phẩm:
* Dự  thu: * Dự thu: 339 cháu x 150.000đ = 50.850.000 đ
* Dự chi: 50.850.000 đ
Trang bị các loại vở như vở thủ công, vở vẽ, bé chăm ngoan, giấy màu, giấy thủ công, màu nước, Búp bê, Bộ dinh dưỡng, Bộ bác sỹ , Đề can, , nam châm,bút màu, xâu hạt tròn, bút sáp, bộ bếp..., học liệu để giúp trẻ tham gia các hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non mới do Bộ GD&ĐT quy định, các dồ dùng phụ vụ cho trẻ học tập như sáp màu, giấy thủ công, kéo, bút chì, đất nặn, phấn, hồ dán (Danh mục học phẩm theo thông tư 01/2015/VBHN- BGD&ĐT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT) và mua sắm đồ dùng đồ chơi theo phương pháp Montessori (có bảng kê kèm theo).
2.3. Nước uống tinh khiết: 12.000đ/tháng
* Dự thu: 339 cháu x 12.000đ/ tháng  x 9 tháng = 36.612.000đ
* Dự chi:  Hợp đồng với công ty Nước cung cấp nước tinh khiết phục vụ các cháu: 36.612.000đ
2.4. Tiền ăn: 23.000đ/ngày
  - Chi mua gạo, thực phẩm, gas, điện gia vị nấu ăn cho trẻ.
- Mẫu giáo: một bữa chính và một bữa phụ
- Nhà trẻ: hai bữa chính; một bữa phụ.
CHƯƠNG IV
Công khai dân chủ hóa trong nhà trường
Điều 13. Công khai các hoạt động tài chính của nhà trường
1. Phổ biến các chủ trương, chính sách, các văn bản, chỉ thị của cấp trên, của ngành có liên quan đến hoạt động tài chính của nhà trường trong cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh toàn trường.
2. Công khai các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách, các văn bản cá liên quan đến quyền lợi của cán bộ giáo viên nhân viên.
3. Công khai thu chi tài chính, tiêu chuẩn định mức chế độ chi tiếi nội bộ nhà trường.
CHƯƠNG V
Điều khoản thi hành
Điều 14. Quy chế tài chính nội bộ có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy chế này đều được bác bỏ, các khoản chi trong quy chế này được thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng và các quy định hiện hành khác của nhà nước.
Điều 15. Bản quy chế này được CBGVNV nhà trường. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế. Tập thể, cá nhân, thực hiện tốt được biểu dương khen thưởng, nếu vi phạm tùy theo mức độ có thể bị kỷ luật, phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc bị xử lý theo pháp luật.
Bản quy chế chi tiêu nội bộ của trường mầm non Liên Trung  được áp dụng từ tháng 9 năm 2023.
 
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thanh Hương
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC PHẨM NĂM 2023-2024
( Kèm quy chế chi tiêu nội bộ)
 
I. KHỐI 5 TUỔI
STT Tên đồ chơi, học liệu Đơn vị tính Số lượng
1 Bé nhận biết và làm quen với toán Quyển 100
2 Bé hoạt động tạo hình Quyển 100
3 Bé làm quen chữ cái, chữ viết Quyển 100
11 Bộ đồ chơi nấu ăn (ba lo) Bộ 3
12 Bộ đồ chăm sóc cây cảnh Bộ 3
13 Bộ rau củ (túi lưới) Túi 3
14 Bộ đồ chơi bác sĩ Túi 3
15 Băng keo trong Cuộn 3
16 Keo dán giấy Lọ 60
17 Bút chì Chiếc 100
18 Bút sáp màu Hộp 90
19 Màu nước Vỉ 6
20 Sáp nặn Vỉ 16
21 Giấy màu thủ công Túi 30
22 Giấy vẽ A4 Tập 3
23 Bìa màu A4 trộn Gram 3
24 Phấn trắng MIC Hộp 14
25 Phấn màu MIC Hộp 6
 

II. KHỐI 4 TUỔI
STT Tên đồ chơi, học liệu Đơn vị tính Số lượng
1 Bé nhận biết và làm quen với toán Quyển 110
2 Bé hoạt động tạo hình Quyển 110
10 Bộ đồ chơi nấu ăn (ba lo) Bộ 3
11 Bộ đồ chăm sóc cây cảnh Bộ 3
12 Bộ rau củ (túi lưới) Túi 3
13 Bộ đồ chơi bác sĩ Túi 3
14 Băng keo trong Cuộn 3
15 Keo dán giấy Lọ 60
16 Bút sáp màu Hộp 90
17 Màu nước Vỉ 6
18 Sáp nặn Vỉ 12
19 Giấy màu thủ công Túi 30
20 Giấy vẽ A4 Tập 3
21 Bìa màu A4 trộn Gram 3
22 Phấn trắng MIC Hộp 6
23 Phấn màu MIC Hộp 6
 

III. KHỐI 3 TUỔI
STT Tên đồ chơi, học liệu Đơn vị tính Số lượng
1 Bé nhận biết và làm quen với toán Quyển 100
2 Bé hoạt động tạo hình Quyển 100
10 Bộ đồ chơi nấu ăn (ba lo) Bộ 3
11 Bộ đồ chăm sóc cây cảnh Bộ 3
12 Bộ rau củ (túi lưới) Túi 3
13 Bộ đồ chơi bác sĩ Túi 3
14 Băng keo trong Cuộn 3
15 Keo dán giấy Lọ 40
16 Bút sáp màu Hộp 60
17 Màu nước Vỉ 6
18 Sáp nặn Vỉ 12
19 Giấy màu thủ công Túi 20
20 Giấy vẽ A4 Tập 2
21 Bìa màu A4 trộn Gram 3
22 Phấn trắng MIC Hộp 6
23 Phấn màu MIC Hộp 6

 
IV. KHỐI NHÀ TRẺ
STT Tên đồ chơi, học liệu Đơn vị tính Số lượng
1 "Học bằng chơi- Các hoạt động giúp trẻ 24-36 tháng tuổi làm quen với toán Quyển 100
2 "Bé tập tạo hình (Trẻ 24-36 tháng tuổi)" Quyển 100
10 Bộ đồ chơi ăn uống Bộ 4
11 Búp bê bé trai con 4
12 Búp bê bé gái con 4
13 Bộ rau củ (túi lưới) Túi 4
14 Băng keo trong Cuộn 4
15 Keo dán giấy Lọ 40
16 Bút sáp màu Hộp 60
17 Màu nước Vỉ 8
18 Sáp nặn Vỉ 8
19 Giấy màu thủ công Túi 20
20 Giấy vẽ A4 Tập 2
21 Bìa màu A4 trộn Gram 4
22 Phấn trắng MIC Hộp 4
23 Phấn màu MIC Hộp 2
 
 
 VĂN BẢN GỐC: TẠI ĐÂY