Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

quyết định thành lập ban thẩm định hồ sơ dự thăng hạng giáo viên mầm non hạng III lên hạng II

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
TRƯỜNG MN LIÊN TRUNG
Số: 199/QĐ-MNLT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Liên Trung, ngày 04 tháng 11 năm 2023
 
QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ dự thăng hạng
chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRUNG
Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
Căn cứ Công văn số 3277/SNV-CCVC ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc thẩm định, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;
Căn cứ Công văn số 2128/UBND-NV ngày 03/11/2023 của UBND huyện Đan Phượng về việc thẩm đinh, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; 
Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ thẩm định hồ sơ dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non của trường Mầm non Liên Trung gồm các ông, bà có tên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Hương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó hiệu trưởng, CT Công đoàn - Tổ phó
3. Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Hiệu trưởng -  Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hường - Nhân viên văn thư - Thư ký
5. Bà Nguyễn Thị Thu Yến - Tổ trưởng tổ GV khối MGL - Thành viên
6. Bà Hoàng Thị Vinh - Tổ trưởng tổ GV khối MGN - Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Thanh - Tổ trưởng tổ GV khối MGB - Thành viên
8. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Tổ trưởng tổ GV khối nhà trẻ - Thành viên
9. Bà Nguyễn Thị Hường - Tổ trưởng tổ Văn phòng - Thành viên
Điều 2. Tổ thẩm định hồ sơ có nhiệm vụ rà soát danh sách, hồ sơ các trường hợp viên chức giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các đồng chí có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 tài fiel gốc tại đây